Etablering nær ved 3.750155, 8.737533

Lokal tid:
15:35:44
Malabo
Nuevo Estadio de Malabo

Nuevo Estadio de Malabo

Malabo
point_of_interestLæs mere

Hotel Ureka

Carretera del Aeropuerto, Malabo
point_of_interestLæs mere
Magno Suites

Magno Suites

Barrio de Paraiso, Carretera del Aeropuerto, Ciudad de Malabo
point_of_interestLæs mere
Hotel Anda China Malabo

Hotel Anda China Malabo

Ciudad de Malabo Hotel Anda, Malabo II
lodgingLæs mere
Malabo International Airport

Malabo International Airport

Malabo, Bioko Norte
airportLæs mere

📑 Alle kategorier i Ækvatorial Guinea

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning